تورچ آرگون | TIG 

  • استاندارد  ملی :7-11225 INSO استاندارد بین المللی : 2013: 7-60974  IECکابل قدرت از جنس لاستیک نسوز مناسب جهت جوشکاری سبک ارگونومی بالا جهت انجام آسان پیچیده ترین جوشکاری ها توسط کاربر کابل قدرت از جنس لاستیک نسوز مناسب جهت جوشکاری سبک آرگونومی بالا جهت انجام آسان پیچیده ترین جوشکاری ها توسط کاربر

  • استاندارد ایران INSO 11225-7 استاندارد بین المللی: IEC 60974-7مناسب جهت جوشکاری سبک تورچ های فرکانسی (با فرمان میکروسوئیچی) با دوره کاری 6۰% دارای روکش از جنس لاستیک و عایق نسوز قابلیت تعمیر و نگهداری آسان آرگونومی بالا جهت انجام آسان پیچیده ترین جوشکاری ها توسط کاربر

  • استاندارد  ملی :7-11225 INSOاستاندارد بین المللی : 2013: 7-60974  IECمناسب جهت جوشکاری نیمه سنگین تورچ شیردار گردنه متحرک ۳۶۰ درجه با دوره کاری ۶۰% کابل قدرت از جنس لاستیک نسوز – روکش تورچ عایق نسوز شیلنگ گاز از جنس لاستیک نسوز و عایق الکتریکی قابلیت تعمیر و نگهداری آسان آرگونومی بالا جهت انجام آسان پیچیده ترین جوشکاری ها توسط کاربر

  • استاندارد ایران INSO 11225-7 استاندارد بین المللی: IEC 60974-7مناسب جهت جوشکاری نیمه سنگین کابل قدرت از جنس لاستیک نسوز – روکش تورچ عایق نسوز شیلنگ گاز از جنس لاستیک نسوز و عایق الکتریکی قابلیت تعمیر و نگهداری آسان آرگونومی بالا جهت انجام آسان پیچیده ترین جوشکاری ها توسط کاربر

  • استاندارد بین المللی: IEC 60974-7 استاندارد ایران INSO 11225-7 مناسب جهت جوشکاری نیمه سنگین تورچ های فرکانسی (با فرمان میکروسوئیچی) با گردنه متحرک ۳۶۰ درجه با دوره کاری 5۰% کابل قدرت از جنس لاستیک نسوز – روکش تورچ عایق نسوز شیلنگ گاز از جنس لاستیک نسوز و عایق الکتریکی قابلیت تعمیر و نگهداری آسان ارگونومی بالا جهت انجام آسان پیچیده ترین جوشکاری ها توسط کاربر

  • استاندارد ایران INSO 11225-7 استاندارد بین المللی: IEC 60974-7 مناسب جهت جوشکاری سنگین تورچ های فرکانسی (با فرمان میکروسوئیچی) با دوره کاری 100% دارای روکش هایی از جنس لاستیک  و عایق نسوز دارای شیلنگ گاز و آب  از جنس لاستیک نسوز و عایق الکتریکی قابلیت تعمیر و نگهداری آسان ارگونومی بالا جهت انجام آسان پیچیده ترین جوشکاری ها توسط کاربر